Generelle betingelser og vilkår

Generelt

1. Disse generelle betingelser og vilkår gjelder for alle tilbud, avtaler og leveranser av varer og tjenester av enheten bak disse betingelser og vilkår (herved referert som: Selgeren) på vegne av den andre parten (herved referert som: Kjøperen), med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Kjøperen og Selgeren.

Disse gjelder særlig også for tilbud, avtaler og leveranser av murstein, pukk og singel.

De gjelder også for alle senere tilbud, avtaler og leveranser (uansett hvordan de foretas).

2. Gyldigheten av Kjøperens egne betingelser og vilkår for kjøp (hvis aktuelt) skal utelukkes, dersom og i den grad de står i konflikt med disse betingelser og vilkår, med mindre Selgeren uttrykkelig godtar disse skriftlig i forbindelse med enhver spesifikk transaksjon. Denne tillatelsen impliserer ikke at vilkår for kjøp også gjelder for Kjøperens andre transaksjoner.

Tilbud og ordrebekreftelser

3. Ingen av Selgerens tilbud er stiftende. Avtalen er kun gyldig etter Selgerens skriftlige godkjenning, eller (påbegynt) igangsettelse av Selgeren eller (enhver) godkjenning av ordren på Selgerens vegne – uttrykkelig eller ikke.

Dersom nøyaktigheten av Selgerens skriftlige godkjenning ikke bestrides innen 8 virkedager, vurderes partene som bundet.

4. Dersom Kjøperen kansellerer alle eller deler av ordren, eller ikke klarer å betale for kjøpet, skal Kjøperen skylde Selgeren € 25,00 per 1 000 mursteiner i Waal-størrelse, eller tilsvarende Waal-størrelser som har blitt kansellert eller som Kjøperen ikke kjøper. Beløpet skal betales av Kjøperen uten ytterligere purringsmeldinger og uavhengig av Selgerens tap forbundet med kanselleringen eller leveranseproblemer. Det ovennevnte gjelder ikke dersom kanselleringer eller manglende kjøp ikke overskrider 10 % av antallet mursteiner i Waal-størrelse – eller tilsvarende Waal-størrelse – i ordren. Dersom kanselleringen eller manglende kjøp overskrider 10 %, skylder Kjøperen det ovennevnte beløpet for alle kansellerte eller ikke-kjøpte mursteiner. Mursteiner som allerede er levert kan ikke kanselleres under noen omstendigheter.

Kjøperen forplikter seg til å kompensere Selgeren for enhver bekostning forårsaket av kanselleringen eller som resultat av manglende kjøp, dersom bekostningen overskrider beløpet Kjøperen skylder ut ifra det ovennevnte.
Bestemmelsene heri berører ikke Selgerens rett på kompensasjon istedenfor det ovennevnte beløpet.

4a. Avtalens endringer, uansett natur, trer i kraft i strengt samsvar med den skriftlige avtalen mellom Kjøperen og Selgeren. Dersom Kjøperen krever ytterligere avtaleendringer når avtalen allerede er inngått, kan Selgeren etter eget skjønn avgjøre hvorvidt – og under hvilke (ytterligere) vilkår – slike endringer er akseptable innenfor avtalens rammeverk.

Ved avtaleendringer (uansett natur) har Selgeren rett til å belaste Kjøperen for enhver ytterligere kostnad forbundet med endringene.

Levering

5. I alle tilfeller vurderes Selgerens eierskap av varene som overført ved lasting på Selgerens fabrikk. Etter lasting er Selgeren ikke forpliktet til å besvare klager angående farge, kvalitet, fasong, antall, osv., i samsvar med bestemmelser i punkter 9 til og med 14. Ved overføring av eierskap vurderes Kjøperen som innforstått om varenes kvalitet og hvorvidt de egner seg til ulike bruksområder.

Selgeren skal forsøke sitt ytterste å levere innen avtalens angitte leveringsfrist. Forsinket levering skal ikke pådra vederlaget som er lagt frem i Del 6:83 (a) av Nederlands sivillov med mindre en avtale om bindende leveringstid har blitt inngått skriftlig mellom Kjøper og Selger. I sistnevnte tilfelle begrenses Selgerens ansvar til Kjøperens dokumenterte tap i forbindelse med den forsinkede leveransen; høyst opp til fakturabeløpet for den forsinkede delen av leveransen. Kjøperen har ikke rett til å suspendere eller ignorere sine forpliktelser ovenfor Selgeren ved forsinkede leveranser (selv ved avtalte, bindende leveringstider). I alle andre tilfeller av forsinkelser skal Selgeren ikke regnes ansvarlig for eventuelle tap eller skader pådratt av Kjøperen som følge av en slik forsinkelse.

6. Uttalelser om «gratis frakt» eller «gratis ved destinasjon» referer kun til transportkostnader og -risiko, og ikke til tid og sted for overføring av eierskap og dermed heller ikke for øyeblikket for overføring av risiko for de leverte varene. I slike tilfeller omfatter prisen transport av varer til lossingsstedet, forutsatt at stedet er på en asfaltert vei eller tilkommelig med full last under vanlige forhold. I slike tilfeller skal lossingen alltid foregå ved siden av kjøretøyet eller fartøyet på Kjøperens angitte plass, og i samsvar med ovennevnte vilkår.

7. Ved henting på avtalt sted («delivery ex works») arrangerer Kjøperen transporten selv. Kjøper og Selger kan avtale at transporten utføres av Selgeren på Kjøperens regning. I slike tilfeller vil Kjøperen være ansvarlig for transportrisiko. Selgeren kan belaste Kjøperen for eventuelle transportforsikringer.

Varemottak

8. Kjøperen forplikter seg til å motta de kjøpte varene innen leveringsfristen og/eller tidsrammene som er avtalt i kontrakten for slike formål. Dersom en leveringsfrist ikke er spesifisert, eller ved avtaler om levering-ved-behov uten tidsbegrensning, må varer mottas innen 3 måneder fra den datoen avtalen ble inngått, i henhold til Artikkel 3.

Dersom Kjøperen ikke har mottatt varene i tide, vil Selgeren sende Kjøperen en skriftlig advarsel, og Kjøperen holdes ansvarlig når det har gått 3 virkedager etter den skriftlige advarselen ble utstedt (uten behov for (ytterligere) purring). I tillegg til andre rettigheter som oppstår av Kjøperens forsømmelser, beholder Selgeren retten, samt lovverkets rettigheter og de som forekommer under disse generelle betingelser og vilkår – særlig de som er lagt frem under Artikkel 4 – om å tilbakekalle avtalen med hensyn til den delen som enda ikke har blitt utført, via en enkel varsling og uten rettslige inngrep.

Kvalitet og inspeksjon

9. Et fraktbrev, leveringsnotis eller lignende dokument utstedt ved transport av varer skal betraktes for å gjenspeile nøyaktig hvor mange varer som blir levert, med mindre Kjøperen sender Selgeren en skriftlig innvending om dette umiddelbart når mursteinene blir mottatt.

10. Dersom det har blitt avtalt – og i den grad det har blitt avtalt – at kvaliteten skal samsvare med en prøve, benyttes prøven til å avgjøre mursteinenes kvalitet. En type murstein utstedt av Selgeren eller mottatt av Kjøperen i forbindelse med salget skal kun regnes som en prøve dersom dette er angitt skriftlig.

11. Kjøperen har rett til å inspisere varene på egen regning før frakt. Dersom Kjøperen har bedt om en slik inspeksjon, forpliktes Selgeren til å informere Kjøperen om når og hvor Kjøperen kan foreta en inspeksjon i god tid før varene lastes. Dersom Selgeren ikke har oppfylt denne forpliktelsen, har Kjøperen rett til å rapportere sine innvendinger angående de leverte varene snarest mulig (men ikke senere enn 8 dager etter at varene er levert).

12. Dersom Kjøperen ikke har utført en inspeksjon og/eller dersom en inspeksjon er utført

før varene er levert og Kjøperen ikke har noen innvendinger angående de bestilte varenes kvalitet, har Kjøperen ikke lenger rett til å sende inn klager med hensyn til kvaliteten av de leverte varene. Dersom feil er funnet (som ikke kunne identifiseres under normale industriinspeksjoner) etter en fullført inspeksjon, kan Kjøperen rapportere innvendinger snarest mulig (men ikke senere enn 8 dager etter leveranse).

13. All Kjøperens rett til å klage om de leverte varene utløper i alle tilfeller så snart varene blir behandlet.

13a. Avvik i farge og struktur er iboende i materialet til grove, keramiske produkter og betegnes dermed ikke som produktfeil. Mindre skader som ikke påvirker produktenes bruk/egnethet betegnes ikke som produktfeil.

Klager og ansvar

14. For at Kjøperen skal unngå tap av retten til å klage, må klager sendes inn skriftlig før klagefristen angitt i disse generelle betingelser og vilkår.

Dersom disse generelle betingelser og vilkår ikke angir noen kortere frist, eller en kortere frist ikke er rimelig å forvente av Kjøperen, må eventuelle klager allikevel sendes inn innen 8 dager etter at Kjøperen har oppdaget problemer med leveransen (eller det rimelig kan forventes at Kjøperen har oppdaget noe slikt), uten å bestride bestemmelsene lagt frem i Artikkel 13. Alle klager må sendes inn med detaljerte beskrivelser om hvilke feil som har blitt oppdaget.

15. Selgerens ansvar begrenses i ethvert tilfelle til fakturaens fulle beløp for de leverte varene som Kjøperens klage henviser til, eller alternativt til utskifting med tilsvarende varer, eller en prisreduksjon for de aktuelle varene – alt etter Selgerens eget skjønn.

Selgeren tar transportutgifter på egen regning dersom Selgeren velger å skifte ut varene.

Dersom Selgeren velger å redusere prisen, begrenses prisreduksjonen til den delen av kjøpet som omfatter defekte varer, eller i den grad det finnes feil i varene. Dersom feilen er av en slik natur at Kjøperen ikke lenger kan bruke varene og ønsker å kassere dem, skal varene gjøres tilgjengelig for Selgeren, som vil disponere varene på egen regning. Selgeren vil i tillegg redusere transportkostnadene (i rimelig grad) for varer med feil eller som ikke lenger kan brukes.

Ytterligere krav utelukkes uavhengig av kravets natur eller hvem som stiller krav. Selgeren skal ikke holdes ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tap av profitt, forsinkelser, forsinket bygging, tap av bestillinger, overskuddstap, arbeidskostnader og lignende.

16. Kjøperen tilbakebetaler Selgeren for alle krav fra tredjeparter over Selgerens ansvar ovenfor Kjøperen.

Priser

17. Selgerens prisoverslag regnes ut ifra komponentene som gjelder ved prisoverslagets tidspunkt. Alle kostnader for komponenttillegg som oppstår etter det opprinnelige tilbudet og/eller når avtalen trer i kraft, av hvilken som helst art, overrekkes fra Selger til Kjøper i henhold til avtalens angitte priser for slike deler, når tillegget er aktuelt og før ytterligere arbeid utføres.

17a. Tilbydde og avtalte priser oppgis i euro uten merverdiavgift. Med mindre

annet er uttrykkelig avtalt, inkluderer prisen ingen andre avgifter, tillegg eller toll; verken lovpålagt, for emballering, lasting, transport eller forsikring.

17b. Selgeren har rett til å belaste et kredittbegrensende tilleggsgebyr på 2 % som kan trekkes fra fakturaen ved betaling innen 30 dager fra faktureringsdato.

Betaling og sikkerhet

18. Betalinger må utføres innen 30 dager fra faktureringsdato, uten rabatt eller motregning på noen som helst konto. Klager i forbindelse med de leverte varene gir ikke Kjøperen rett til å suspendere betaling og/eller utøve tilbakeholdsrett. Det fakturerte beløpet skal betales når gjeldsbeløpet krediteres til Selgerens konto. Innkommende betalinger skal først brukes til å betale renter og kostnader, etterfulgt av den/de eldste, utestående hovedstolen/hovedstolene, uansett hva Kjøperen hevder om dette.

19. Dersom fakturabeløpet ikke betales innen betalingsfristen skal Kjøperen stå i gjeld til Selgeren i henhold til lovverket, uten behov for påminnelser eller purringsmeldinger. I slike tilfeller skal Kjøperen skylde 15 % årlig fra forfallsdato i purregebyr, samt utenrettslige innkrevingskostnader tilsvarende minst 15 % av Kjøperens gjeldsbeløp, med et minstetillegg på € 125,00.

20. I løpet av avtaleperioden har Selgeren rett til å kreve forskuddsbetaling til enhver tid, eller betalingsgaranti.

21. Alle Selgerens krav til Kjøperen regnes gyldige og skyldes umiddelbart:

- dersom Kjøperen ikke oppfyller betalingskrav eller andre forpliktelser til Selgeren, eller ikke klarer å møte betalingsfrister;
- dersom Kjøperen nekter å samsvare med Selgerens forespørsel per artikkel 20;
- dersom Kjøperen har begjært seg selv konkurs eller søker om betalingsutsettelse;
- dersom en av Kjøperens aktiva blir beslaglagt;
- dersom Kjøperen selger eller likviderer firmaet sitt.

22. I de tilfellene som er lagt frem i Artikkel 21 skal Selgeren ha, i tillegg til lovverkets og avtalens øvrige rettigheter, inkludert disse generelle betingelser og vilkår – retten til å enten suspendere sine forpliktelser eller til å avslutte avtalen med en enkel varsling, eller til å oppløse avtalen helhetlig eller delvis uten behov for purring eller rettslige inngrep, uten å berøre Selgerens rett til å kreve erstatning i tillegg til, eller istedenfor suspendering eller oppløsning.

Tilbakeholdsrett

23. Selgerens vareleveranse er underlagt tilbakeholdsrett. Tilbakeholdsretten gjelder for betalingskrav for alle varer som Selgeren har levert eller vil levere til Kjøperen i samsvar med enhver avtale inngått om varer og tjenester som har eller vil bli gitt, og arbeid som er utført, og med hensyn til krav i lys av Kjøperens manglende pliktoppfyllelse under denne/slike avtalen/avtaler, inkludert disse generelle betingelser og vilkår.

23a. I alle tilfeller referert til i Artikkel 21 har Selgeren rett til å gjenvinne varene hvis tilbakeholdsretten gjelder for. I tilfeller hvor det er nødvendig, regnes Selgeren som ugjenkallelig autorisert av Kjøperen til å fjerne varene (eller få dem fjernet) fra oppbevaringsplassen.

24. Kjøperen gir Selgeren eller Selgerens utpekte tredjeparter tillatelse til å entre bedriftslokaler, varehus, fabrikkanlegg, osv. for dette formålet.

Dersom lovverket i destinasjonslandet til de kjøpte varene innebærer en mer omfattende tilbakeholdsrett enn kravene som er definert ovenfor, samtykker partene i at den mer omfattende tilbakeholdsretten gagner Selgeren, med forbehold om at hvis det objektivt sett er umulig å avgjøre hvilke av disse omfattende reglene bestemmelsen gjelder for, skal disse ovennevnte bestemmelser fortsatt regnes gyldige.

25. Når Selgeren har gjenvunnet varene i henhold til Artikkel 23a, skal Kjøperen krediteres tilsvarende varenes verdi ved henting, minus kostnader forbundet med varegjenvinning.

26. Kjøperen kan disponere de leverte varene i forbindelse med normale forretningsaktiviteter under tilbakeholdsrett. Normale forretningsaktiviteter omfatter ikke hyring av sikkerhetsinstanser på vegne av tredjeparter, eller avhending i forbindelse med overføring av hele – eller en del av – Kjøperens firma.

Dersom Kjøperen avhender varene, forplikter Kjøperen seg til å opprette privat eller offentlig pantsettelse på vegne av Selgeren – etter Selgers forgodtbefinnende – med hensyn til de kravene som oppstår fra denne bestemmelsen.

Force majeure

27. I tilfeller hvor Selgeren hindres i å frakte (eller frakte på normalt vis) på grunn av force majeure, regnes Selgeren berettiget til å utvide leveringstiden i samsvar med force majeure-hendelsen, eller til å oppløse avtalen dersom den er påbegynt, uten å stilles ansvarlig for betaling eller kompensasjon. Force majeure omfatter: krig, krigshandlinger, opprør, forsettlig skade, streik, maskin- og/eller verktøysvikt, manglende tilgjengelighet av transport, redusert/oppholdt forsyning av råmaterialer eller energi, regjeringstiltak, samt enhver situasjon, uansett natur, hvis resultat gjør det umulig for Selgeren å levere varene på normalt vis.

Råd, osv.

28. Råd gitt av, eller på vegne av Selgeren, eller forslag eller instrukser angående materialer, bygging, modeller og bruksområder skal aldri tolkes obligatorisk.

Selgeren skal aldri stilles ansvarlig for enhver skade som kan oppstå som følge av Selgerens råd, forslag eller instrukser.

Ikke-selvkraftig bestemmelse

29. Dersom en eller flere av bestemmelsene i avtalen mellom Kjøper og Selger – inkludert disse generelle betingelser og vilkår – anses for å være juridisk ugyldig, vedvarer de resterende bestemmelser i full kraft og effekt. Ugyldige bestemmelser skal erstattes med høyst mulig tilsvarende bestemmelser som trer i kraft med juridisk rett med hensyn til partenes intensjoner.

Valg av lov og domstol med kompetent jurisdiksjon

30. Kjøperens tilbud og avtalen mellom Kjøper og Selger styres under nederlandsk lov. Dette gjelder likeledes for alle avtaler inngått med kjøpere som bor eller oppholder seg i utlandet. Alle tvister og som oppstår fra dette juridiske forholdet, og enhver påfølgende avtale, skal avgjøres av den kompetente domstolen i landet hvor Selgeren har registrert firmaet sitt, eller – etter Selgerens skjønn – av den kompetente domstolen i landet hvor Kjøperen bor eller har registrert firmaet sitt.
Ovennevnte bestemmelser påvirker ikke det faktum at partene enstemmig kan bestemme seg for å løse tvister via en mekler, bindende råd eller voldgiftsdom.
Disse generelle betingelser og vilkår ble innlevert til Arnhems tingrett i august 2012 og registeret med nummer 2012/15.

Tillatelse til å lagre informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler («cookies») for funksjoner, statistikk, sosiale medier og annet. Du kan justere innstillingene nedenfor hvis du vil endre tillatelser for ulike informasjonskapsler og skripter. Du finner ytterligere informasjon i skrivet om personvern og informasjonskapsler privacy- en cookiestatement.